Podmienky opakovaných platieb

Základní pojmy

 • Poskytovateľ služieb je Yavanna, o.z., IČO: 42266521, DIČ: 212026645, so sídlom: Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok, zapísanej v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-40599. Kontaktovať ma môžete online na e-mailu: kurzy@katarinaruna.sk
 • Užívateľ je každý, kto využíva Služby alebo inak prostredníctvom webového rozhrania vstupuje do právnych vzťahov s poskytovateľom.
 • Služba je plnenie Poskytovateľa zahŕňajúca poskytnutie prístupu do online produktu.
 • Karta je platobná karta Užívateľa (debetná, alebo kreditná) s oprávnením k vykonávaniu internetových platieb.
 • Opakovaná platba je platba za služby, ktorá sa automaticky sťahuje z karty.

Pravidlá a podmienky opakovaných platieb

 • S týmito pravidlami opakovaných platieb je Užívateľ oboznámený v objednávke Služby, resp. emailom s faktúrou za zakúpenú službu.
 • Zaplatením Služby kartou, dáva Užívateľ súhlas k autorizácii tejto Karty pre automatické strhávanie platieb za objednanú Službu v ďalších obdobiach.
 • Užívateľ udeľuje súhlas s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GOPAY. Spoločnosť GOPAY s.r.o. nakladá s údajmi platobnej karty Užívateľa podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DCC Level 1 (ide o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v sektore spracovania platobných kariet). Poskytovateľ Služby nemá k údajom k Karte prístup.
 • Súhlas Užívateľa s opakovanými platbami trvá počas celej doby užívania Služby, alebo pokiaľ nepríde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť Užívateľa.
 • Automaticky strhávaná čiastka a perióda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej Služby. Ak príde k zmene parametrov Služby (napr. typ tarify a jeho obdobie), budú takým istým spôsobom automaticky zmenené aj parametre opakovaných platieb (cena Služby a perióda platby).
 • Užívateľ súhlasí s tým, aby Karta autorizovaná pre opakované platby bola použitá tiež pre úhradu doplatkových faktúr v prípade dokúpenia doplnkových služieb.
 • 7 dní pred automatickým strhnutím platby z Karty bude Užívateľ informovaný e-mailom o plánovanej automatickej platbe. O zrušenie automatickej platby za Služby a o zrušenie automatickej platby za predĺženie členstva v klube Kruh Luny, môže užívateľ požiadať najneskôr 2 pracovné dni pred avizovanou automatickou platbou.
 • Po každom automatickom strhnutí platby bude Užívateľ o uskutočnenej platbe informovaný e-mailom, ktorého súčasťou bude aj faktúra za zakúpenú Službu.
 • V prípade neúspešného strhnutia platby z Karty bude Užívateľ informovaný e-mailom o neúspešnom strhnutí spolu s pokynmi, ako v tomto prípade postupovať, aby neprišlo k obmedzeniu čerpania Služby.
 • Užívateľ môže pre opakované platby autorizovať inú Kartu, o zmenu požiada vo Webovom rozhraní aplikácie alebo zaslaním žiadosti na e-mail Poskytovateľa. Po úspešnom dokončení autorizácie novej Karty, bude táto využívaná pre automatické strhávanie platieb za objednanú Službu v ďalších obdobiach
 • Užívateľ môže opakované platby ukončiť dva pracovné dni pred plánovaným stiahnutím platby, a to zaslaním žiadosti na e-mail Poskytovateľa (podpora@katarinaruna.sk)