Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti MANNAZ PTE. LTD., UEN No.: 202335809K so sídlom: 20A TANJONG PAGAR ROAD (ďalej len „Poskytovateľ“) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, ktorú Poskytovateľ uzatvára s Objednávateľom prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.katarinaruna.sk (ďalej len „internetový obchod“) a sú poskytnuté Objednávateľovi pred zaslaním objednávky s povinnosťou platby Objednávateľom, resp. pred uzatvorením zmluvného vzťahu a predstavujú esenciálny predpoklad pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a sú záväzné pre obe zmluvné strany pokiaľ nie je ustanovené inak.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán (tzn. Poskytovateľa a Objednávateľa) vzniknuté v súvislosti alebo na základe Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu Poskytovateľa.
 3. Zmluvné ustanovenia odlišné od VOP je možné dojednať v Zmluve. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Písomná osobitná forma Zmluvy sa vyhotovuje len ak sa majú dojednať odlišné ustanovenia od Zmluvy podľa týchto VOP, inak sa Zmluva považuje za uzatvorenú za nižšie uvedených podmienok a Objednávateľovi Poskytovateľ zasiela len potvrdenie o uzatvorení Zmluvy.
 4. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

II. Informácie o Poskytovateľovi

Názov spoločnosti: MANNAZ PTE. LTD.
Sídlo: 20A TANJONG PAGAR ROAD, SINGAPORE, 084433
UEN No.: 202335809K
kontaktné údaje: Mgr. Katarína Ďurove
email: podpora@katarinaruna.sk
telefón: +421 911 876 517
web: www.katarinaruna.sk

III. Výklad použitých pojmov

 1. Pre účely výkladu týchto VOP sa pod pojmom/slovným spojením/formuláciou bude v ďalšom texte týchto VOP vždy rozumieť:
  ▪ Poskytovateľ: vyššie označená spoločnosť MANNAZ PTE. LTD., so sídlom: 20A TANJONG PAGAR ROAD, SINGAPORE, 084433
  UEN No.: 202335809K. 
  Objednávateľ: fyzická alebo právnická osoba, s ktorou Poskytovateľ uzatvorí Zmluvu podľa týchto VOP resp. osobitnú Zmluvu, ktorou bude založený právny vzťah. 
   Spotrebiteľ: objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou- nepodnikateľom, a ktorý pri uzatváraní Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
   Produkt: elektronický obsah, služba alebo tovar, ktorý je predmetom uzatváranej zmluvy.
  ▪ Elektronický obsah: dáta, ktoré sú vyrobené a poskytované v elektronickej podobe, ako napríklad počítačové programy, aplikácie, hudba, videá alebo texty, bez ohľadu na to, či sú získavané prostredníctvom sťahovania, metódou streamingu z hmotného nosiča alebo iným spôsobom.
  ▪ Trvalý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje Objednávateľovi alebo Poskytovateľovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, email, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
  ▪ Elektronická adresa Objednávateľa: emailová adresa Objednávateľa zadaná v objednávke.
  ▪ Zmluva: zmluva (spravidla uzatváraná na diaľku), ktorú uzatvára Poskytovateľ a Objednávateľ vo forme a spôsobom opísanom v týchto VOP;
  ▪ Objednávka: objednávka spravidla vyhotovená v rámci Internetového obchodu Poskytovateľa, resp. prostredníctvom webového rozhrania obchodu alebo zaslaním požiadavky Objednávateľa na e-mail Poskytovateľa.
  ▪ Karta: platobná karta, ktorú Objednávateľ zadal do Objednávky Produktu alebo zadal/uložil/uviedol v rámci Objednávky produktu s opakovanou platbou (predplatné).
  ▪ Webová stránka Poskytovateľa: www.katarinaruna.sk 
  ▪ Webové rozhranie obchodu: časť webovej stránky Poskytovateľa, na ktorej je umiestnený internetový obchod slúžiaci na prezentáciu Produktov, prihlásenie do zákazníckeho účtu a objednávku Produktov.
  ▪ VOP: tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane akýchkoľvek príloh a dodatkov k nim.
 2. Významy ďalších pojmov ako tých, ktoré sú uvedené v bode 1 týchto VOP, môžu byť definované aj v iných častiach textu týchto VOP, pričom tieto sú posudzované ak nie je stanovené inak, podľa ich významu, ktorý by im prikladala ktorákoľvek iná osoba.
 3. Pojmy vyjadrené v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pojmy vyjadrené v množnom čísle zahŕňajú aj jednotné číslo.
 4. Pojmy vyjadrené v mužskom rode zahŕňajú aj ženský a stredný rod, pričom pri pojmoch vyjadrených v ženskom alebo strednom rode platí analogicky to isté.
 5. Odkazy v týchto VOP na právne predpisy sa vykladajú ako odkaz na príslušné právne predpisy v ich aktuálnom a platnom znení (vrátane zmien a dodatkov platných neskôr).
 6. Tieto VOP sú členené do článkov a bodov výlučne za účelom uľahčenia orientácie a takéto členenie nemá vplyv na konštrukciu alebo výklad týchto VOP.

IV. Licencia a ochrana duševného vlastníctva

 1. Všetky texty, obrázky, grafika, videá a ďalšie časti obsahu ako aj služby, produkty a (elektronický) obsah, ktoré sú zobrazované a/alebo ponúkané na stránkach www.katarinaruna.sk sú dielami, ktoré sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Tieto diela alebo ich súčasti je možné použiť len so súhlasom autora. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie diela tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané a bude striktne vymáhané súdnou cestou. V prípade porušenia zákazu je Objednávateľ povinný uhradiť účastnícky poplatok za každé jedno prihlásenie neoprávnenou osobou a nahradiť vzniknutú škodu a zároveň sa vystavuje riziku naplnenia skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v aktuálnom znení.
 2. Objednávateľ zaplatením ceny Poskytovateľovi získava licenciu na zobrazovanie príslušného Produktu, môže ho prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Objednávateľ môže elektronický obsah Poskytovateľa používať na zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení. Objednávateľ sa v zmysle uvedeného a pre účely trvania Zmluvy, ako aj po jej skončení, považuje za konečného užívateľa Produktu. 
 3. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové kódy inej osobe (fyzickej alebo právnickej) t. j. oprávneným užívateľom zaplateného Produktu je výlučne Objednávateľ.
 4. Reprodukcia, prenos, sprístupňovanie, kopírovanie, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu Produktu v akejkoľvek forme alebo poskytnutie licencie alebo sublicencie iným subjektom alebo tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, sú zakázané. Žiadna časť Produktu nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia autora. Počas konania kurzov, webinárov, on-line poradenstva a iných online služieb a diel je prísne zakázané zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy a akékoľvek iné záznamy bez výslovného súhlasu autora Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov. Autor si vyhradzuje všetky práva vyplývajúce z Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) a z ostatných právnych predpisov platných na území SR a EÚ.
 5. Diela sú poskytované Objednávateľovi tak „ako sú", tzn. ich objednávkou Objednávateľ súhlasí s tým, že akékoľvek použitie informácií z nich a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor ani Poskytovateľ za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. Ak počas poskytovania diela Objednávateľ nájde informácie o produktoch alebo službách tretích osôb, tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru Poskytovateľa resp. príslušného autora k tejto tematike. Predajom diela - Produktu ani úhradou ceny neprechádzajú z Poskytovateľa na Objednávateľa žiadne autorské práva.
 6. Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti na tretie osoby bez súhlasu Poskytovateľa s čím Objednávateľ vyjadruje svoj výslovný súhlas.
 7. V prípade, ak Objednávateľ poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť Poskytovateľovi tiež nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť mu primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať mu bezdôvodné obohatenie a zanechať porušovanie resp. ohrozovanie daných práv Poskytovateľa.
 8. Objednávateľ je povinný pred uzatvorením Zmluvy oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú Objednávateľovi bez akýchkoľvek obmedzení prístupné a pre prípad uzatvorenia Zmluvy s týmito bez akýchkoľvek výhrad súhlasí.

V. Poskytovanie informácií Spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku

 1. Poskytovateľ je voči Spotrebiteľovi povinný pred uzavretím Zmluvy uzavretej na diaľku alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky Spotrebiteľa, pred tým, ako Spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť Spotrebiteľovi:
  a) hlavné vlastnosti Produktu v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie,
  b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania Poskytovateľa alebo osoby, v mene ktorej koná,
  c) telefónne číslo Poskytovateľa a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt Spotrebiteľa s Poskytovateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty,
  d) adresu, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu Produktu, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
  e) celkovú cenu Produktu vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu Produktu nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, Poskytovateľ informuje Spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
  f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
  g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje dodať resp. poskytnúť Produkt, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
  h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.
  i) informáciu o tom, že ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, a bude potrebné Produkt vrátiť Poskytovateľovi, bude Spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie Produktu Poskytovateľovi, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie Produktu ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
  j) informáciu o prípadnej povinnosti Spotrebiteľa uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona č. 102/2014 Z.z., ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z.
  k) informáciu o tom, že Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  l) poučenie o zodpovednosti Poskytovateľa za vady Produktu,
  m) informáciu o existencii a podrobnostiach prípadnej záruky poskytovanej Poskytovateľom podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný zákonný predpis, ak ju Poskytovateľ poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných Spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
  n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa Poskytovateľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže Spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
  o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
  p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
  q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť Poskytovateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
  r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
  s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých Poskytovateľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
  t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov,
 2. Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na prípady pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak Poskytovateľ poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 102/2014 Z.z..
 4. Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
 5. Všetky informácie, ktoré má Poskytovateľ oznámiť Objednávateľovi podľa tohto článku sú pre Objednávateľa dostupné a uvedené na webovej stránke Poskytovateľa, a to pri jednotlivých Produktoch, v aktuálnych VOP, v aktuálnej Ochrane osobných údajov, vo formulári: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie a vo formulári: Odstúpenie od Zmluvy.
 6. Poskytovateľ týmto výslovne poučuje Spotrebiteľa o skutočnosti, že vzhľadom na charakter niektorých Produktov, ktoré na svojej Webovej stránke Poskytovateľ ponúka, nie je Spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípade, ak je predmetom Zmluvy poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

VI. Podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku so Spotrebiteľom

 1. Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je Spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára prostredníctvom elektronických prostriedkov, Poskytovateľ je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky Spotrebiteľa, výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa čl. V ods. 1 písm. a), e), o) a p).
 2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby Spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle Poskytovateľa, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.
 3. Na webovom sídle Poskytovateľa musia byť najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky Produktu, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za Produkt.
 4. Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený čas alebo priestor na poskytnutie informácií, Poskytovateľ je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto prostriedku uviesť aspoň informácie podľa čl. V ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) tak, aby mal Spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v čl. V. ods. 1 poskytne Poskytovateľ Spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.
 5. Ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, Poskytovateľ je povinný:
  a) poučiť Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a 
  b) vyžiadať od Spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že Spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).
 6. Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je Poskytovateľ povinný:
  a) poučiť Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a 
  b) vyžiadať od Spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že Spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).
 7. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po uzavretí Zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním Produktu alebo do začatia poskytovania služby, poskytnúť Spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie musí obsahovať
  a) všetky informácie uvedené v čl. V ods. 1, ak Poskytovateľ neposkytol tieto informácie Spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, a 
  b) potvrdenie o výslovnom súhlase Spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z. , ak boli poskytnuté.

VII. Informácie o Produkte a cene

 1. Základné informácie o Produkte vrátane uvedenia ceny jednotlivého Produktu sú uvedené v katalógu internetového obchodu. 
 2. Ceny Produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny Produktov zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode, pričom pre účely uzatvorenia Zmluvy sa za Cenu Produktu považuje Cena, ktorá je uvedená v internetovom obchode v čase záväzného odoslania objednávky. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Poskytovateľa uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok, pričom Poskytovateľ má právo na úpravu (zmenu) ceny Produktu, avšak výlučne v prípade ak pri určení ceny jednotlivého Produktu došlo zjavne ku chybe v písaní s poukazom na charakter a vlastnosti predávaného Produktu.
 3. Všetka prezentácia Produktov umiestnených v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu ohľadom tohto Produktu a prípadné drobné odlišnosti vo farbách resp. samotnom vyhotovení Produktu sú medzi Zmluvnými stranami odsúhlasené a prijateľné v prípade, ak tieto nemajú žiadny vplyv na využiteľnosť resp. požadované vlastnosti Produktu.
 4. Prípadné zľavy z ceny Produktu nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne Poskytovateľ s Objednávateľom inak.

VIII. Objednávka a uzavretie Zmluvy

 1. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Objednávateľ sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby, tzn. nejde o zvýšenú tarifu.
 2. Objednávateľ vykonáva objednávku Produktu týmito spôsobmi:
  • pri objednávke Produktov zaradených v kategórii - „Osobná práca s Katkou“: prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke Poskytovateľa, resp. vyplnením a odoslaním kontaktných údajov Objednávateľa Poskytovateľovi prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa. Podmienky, postup uzavretia zmluvy ako aj konkrétne zmluvné podmienky budú individuálne dojednané medzi zmluvnými stranami)mimo rámec týchto VOP a takto individuálne dojednané podmienky budú mať prednosť pred týmito VOP,
  • pri objednávke Produktov zaradených v kategórii - „On-line programy“: vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke Poskytovateľa,
  • pri objednávke Produktu „Kruh Luny v kategórii - Klub“: vyplnením kontaktných údajov Objednávateľa prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa a ich odoslaním prostredníctvom tlačidla - „Požiadať o pozvánku“.
 3. Pred odoslaním objednávky je Objednávateľovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle Objednávateľ Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo. Údaje uvedené v objednávke zadané Objednávateľom sú považované za správne a úplné, za čo Objednávateľ zodpovedá. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Objednávateľa o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 4. Potvrdením objednávky formou kliknutím na tlačidlo s označením „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ Objednávateľ:
  ▪ potvrdzuje znalosť ceny a súhlas s jej výškou, spôsobom zaplatenia, 
  ▪ potvrdzuje vlastnosti a charakter objednaného produktu,
  ▪ potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami a lehotami týkajúcimi sa dodania produktu,
  ▪ potvrdzuje, že bol oboznámený s dobou trvania Zmluvy,
  ▪ záväzne potvrdzuje znalosť a súhlas s objednávkou Produktu a s jeho dodaním,
  ▪ záväzne potvrdzuje znalosť a súhlas s tým, že zaslaním objednávky dochádza z jeho strany k záväznému návrhu na uzatvorenie Zmluvy, ktorý môže byť odvolaný len podľa podmienok uvedených v týchto VOP,
  ▪ opätovne potvrdzuje znalosť a vyslovuje súhlas s týmito VOP a s Ochranou osobných údajov (GDPR),
  ▪ potvrdzuje, že sa oboznámil s formulárom na odstúpenie od Zmluvy a s formulárom- Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy,
  ▪ potvrdzuje súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy.
 5. Zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky Poskytovateľom, a to odoslaním Potvrdenia o prijatí objednávky na emailovú adresu Objednávateľa. Prílohou tohto Potvrdenia sú aktuálne VOP, Ochrana osobných údajov (GDPR), prípadne formulár na odstúpenie od Zmluvy, formulár- Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy poprípade aj súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.
 6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Poskytovateľ splniť, zašle Objednávateľovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva je v tomto prípade uzavretá akýmkoľvek písomným potvrdením o prijatí celej takejto ponuky bez výhrad Objednávateľom na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté Poskytovateľom sú záväzné. Objednávateľ môže zrušiť objednávku do momentu, kým nie je Objednávateľovi odoslané Potvrdenie o prijatí objednávky Poskytovateľom, resp. pokiaľ Objednávateľ písomne nepotvrdí prijatie zmenenej ponuky podľa bodu 6 tohto článku. Objednávateľ môže v tejto lehote zrušiť objednávku podľa tohto bodu elektronickou správou na email Poskytovateľa, uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 8. V prípade, že došlo ku zjavnej chybe na strane Poskytovateľa pri uvedení Ceny Produktu v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania Produktu, nie je Poskytovateľ povinný dodať Objednávateľovi Produkt za túto zjavne nesprávnu cenu ani v prípade, že Objednávateľovi bolo zaslané potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Poskytovateľ informuje Objednávateľa o chybe a zašle Objednávateľovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva je v takom prípade uzavretá písomným potvrdením o prijatí Objednávateľom na emailovú adresu Poskytovateľa.
 9. Objednávateľ sa okamihom objednania Produktu zaväzuje, že ho bude užívať v súlade s VOP, s právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Objednávateľom oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie Objednávateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu Objednávateľa k Produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu porušenia VOP Objednávateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. Objednávateľ stráca akýkoľvek nárok na vrátenie Ceny za Produkt.

IX. Klub - Kruh Luny

 1. Na základe Objednávky Objednávateľa vykonanej v internetovom obchode v časti „Klub“ sú Objednávateľovi poskytnuté prístupové údaje a Objednávateľ môže pristupovať do „Kruhu Luny“.
 2. Prístup do Klubu - Kruh Luny je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do Klubu a nesmie ich poskytnúť ani nijak sprístupniť tretej osobe, a to ani z nedbanlivosti, pričom v prípade ak poskytnutím prístupových údajov tretej osobe, vznikne Objednávateľovi akákoľvek škoda, resp. takáto škoda vznikne Poskytovateľovi, jedinou zodpovednou osobou za vznik takejto škody je Objednávateľ.
 3. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prístup do Klubu nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia, za čo Objednávateľovi neprislúcha žiadna náhrada.

X. Platobné podmienky a dodanie

 1. Cenu za Produkt môže Objednávateľ podľa aktuálne dostupných podmienok zaplatiť najmä jedným z nasledujúcich spôsobov:
  ▪ bezhotovostne prevodom na bankový účet Poskytovateľa: IBAN: DK6989000023664863, ktorý je vedený v Banking Circle S.A., Dánsko,
  ▪ bezhotovostne platobnou kartou,
  ▪ bezhotovostne prevodom na účet Poskytovateľa prostredníctvom platobnej brány.
 2. Cena za Produkt je splatná do 7 dní od uzavretia Zmluvy, najneskôr však do doby dodania Produktu, resp. do doby bezprostredne pred začatím poskytovania Produktu (služby, prístupových údajov a pod.).
 3. Cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej čiastky na účet Poskytovateľa. Faktúra vystavená na základe Zmluvy je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Objednávateľovi elektronicky na jeho e-mailovú adresu. Objednávateľ týmto výslovne súhlasí s tým, že mu Poskytovateľ účtovný doklad v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve odošle na jeho elektronickú adresu.
 4. Využitie Produktu Objednávateľom je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak Objednávateľ nezaplatí Poskytovateľovi Cenu za Produkt vo výške a za podmienok dohodnutých v Zmluve, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a ani nezačať s poskytovaním Produktu.
 5. Úhrada Ceny pred dodaním Produktu nie je zálohou, ale považuje sa za zaplatenú Cenu Produktu, ktorá oprávňuje Objednávateľa na riadne dodanie Produktu
 6. Všetky ceny uvedené za poskytovanie Produktov a služieb sú konečné. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
 7. Dodanie Produktu sa uskutoční podľa podmienok dohodnutých pri uzatváraní Zmluvy, resp. podľa informácií o dodaní uvedených pri konkrétnom Produkte v internetovom obchode Poskytovateľa.
 8. Dodanie sa spravidla uskutočňuje tak, že Poskytovateľ zašle na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke, alebo iným spôsobom odovzdá Objednávateľovi Prístupové údaje, prostredníctvom ktorých je Objednávateľovi umožnené užívať produkt na webovej stránke Poskytovateľa, a to na dobu a v rozsahu podľa Zmluvy, momentom odoslania e-mailu s prístupovými údajmi sa Produkt považuje za dodaný a začína plynúť dohodnutá doba poskytovania Produktu resp. tak, že hmotný Produkt je dodaný Objednávateľovi za vzájomne dohodnutých podmienok medzi zmluvnými stranami resp. podľa týchto VOP.

XI. Predplatné a opakované platby

 1. Niektoré z Produktov je možné zaplatiť formou predplatného, čo znamená, že sa príslušná cena za Produkt sťahuje opakovane ako poplatok z platobnej karty, ktorú Objednávateľ zadal pri objednávaní Produktu s oprávnením k výkonu internetových platieb opakovane.
 2. V prípade zvolenia automatického platenia ceny-poplatku (ak to zvolený systém platenia umožňuje), Objednávateľ súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod.
 3. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje obvykle na dobu neurčitú, s tým, že Objednávateľ ho môže v súlade so Zmluvou alebo týmito VOP zmeniť prípadne zrušiť.
 4. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom Poskytovateľa.
  V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež Objednávateľ výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania Produktu vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený Poskytovateľom v čase obnovenia a to až do času jeho výslovného zrušenia Objednávateľom alebo uplynutia doby platnosti tohto súhlasu resp. Zmluvy.
 5. Objednávateľ udeľuje súhlas s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GOPAY, resp. inej použitej platobnej brány. Spoločnosť GOPAY s.r.o., nakladá s údajmi platobnej karty Objednávateľa podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v sektore spracovávania platobných kariet). Poskytovateľ nemá k údajom o Karte prístup.
 6. Súhlas Objednávateľa s opakovanými platbami trvá po dohodnutú dobu alebo pokiaľ nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť Objednávateľa podľa podmienok a v súlade s uzatvorenou Zmluvou a týmito VOP.
 7. Automaticky sťahovaná čiastka a perióda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu poskytovania objednaného Produktu. Ak nastane zmena parametrov Produktu, najmä cena za predplatné alebo obdobie, budú zodpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené taktiež parametre opakovaných platieb (cena Služby a perióda platby) a to bez potreby osobitného upozornenia Objednávateľa na túto skutočnosť.
 8. Objednávateľ súhlasí s tým, aby Karta autorizovaná pre opakované platby bola použitá tiež aj pre úhradu doplatkových faktúr v prípade dokúpenia doplnkových služieb.
 9. Po každom automatickom stiahnutí platby bude Objednávateľ o vykonanej platbe vyrozumený e-mailom, ktorého súčasťou bude príslušná faktúra.
 10. V prípade neúspešného stiahnutia platby z Karty bude Objednávateľ informovaný e-mailom o neúspešnom stiahnutí spolu s pokynmi, ako v tomto prípade postupovať, aby nedošlo k obmedzeniu poskytovania Produktu, pričom Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je plnenie
 11. Produktu so zaplatením predplatného, v prípade ak predplatné za konkrétny Produkt nebolo riadne a včas uhradené.
 12. Objednávateľ môže pre opakované platby autorizovať aj inú Kartu ako tú, ktorá je už v danom čase autorizovaná. O zmenu požiada na Webovom rozhraní alebo zaslaním žiadosti na e-mail Poskytovateľa. Po úspešnom dokončení autorizácie novej Karty bude táto Karta využívaná pre automatické odosielanie platieb za objednaný Produkt v ďalších obdobiach.
 13. Objednávateľ môže opakované platby ukončiť podľa aktuálne dostupných možností v súlade s uzatvorenou Zmluvou a VOP buď na Webovom rozhraní Poskytovateľa alebo odoslaním žiadosti na e-mail Poskytovateľa, podľa aktuálne dostupných možností.
 14. Ak nie je dohodnuté inak, Objednávateľ má spravidla právo objednané predplatné (opakované platby) zrušiť formou výpovede.
 15. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 7 kalendárnych dní pred uplynutím predplateného obdobia. Dĺžka výpovednej doby a spôsobom doručovania podľa bodu XIV. a XV. týchto VOP sa použijú primerane aj v tomto prípade.
 16. Ak Objednávateľ predplatné (opakované platby) písomne nevypovie v lehote uvedenej v bode 15., predplatné sa automaticky predlžuje o ďalšie obdobie.

XII. Odstúpenie od Zmluvy v prípade Spotrebiteľa

 1. Objednávateľ, ktorý uzavrel zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť (Spotrebiteľ) má v zmysle zákona právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Po uplynutí tejto lehoty Spotrebiteľ už nemá právo odstúpiť od Zmluvy.
 3. Objednávateľ- spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil (ak je uvedené predávané bez ochranného obalu, spotrebiteľovi právo na odstúpenie neprináleží),
  c) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. V súlade s bodom 3 tohto článku, pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je Poskytovateľ povinný:
  a) poučiť Spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a zároveň,
  b) vyžiadať od Spotrebiteľa súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že Spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a) tohto bodu.
 5. Poskytovateľ týmto vyslovene poučuje Spotrebiteľa, že v prípade poskytnutia elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (t.j. videá, texty a pod.), udelením súhlasu Spotrebiteľa so začatím poskytovania tohto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku, stráca Spotrebiteľ akékoľvek právo na odstúpenie od uzatvorenej Zmluvy, a to aj bez požiadavky úplného poskytnutia tohto elektronického obsahu. Pre úplnosť Poskytovateľ opätovne poučuje Spotrebiteľa, že tiež v prípade poskytnutia služby (t.j. osobné konzultácie a pod.), ak sa jej poskytovanie začalo so súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku, Spotrebiteľ stráca akýkoľvek nárok na odstúpenie od Zmluvy po poskytnutí tejto služby.
 6. Poskytovateľ môže nad rámec zákonných ustanovení v konkrétnych prípadoch na konkrétny elektronický obsah určiť, že právo na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľovi patrí, poprípade môže určiť, za akých podmienok Spotrebiteľovi právo na odstúpenie od zmluvy patrí- hoci toto právo zákon v danom prípade spotrebiteľovi nepriznáva. Na určenie, že Spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy nad rámec zákona podľa prvej vety tohto bodu tohto článku patrí, nie je právny nárok, a toto určenie môže Poskytovateľ odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu. Toto ustanovenie (bod 6 čl. XII) sa vzťahuje aj na Objednávateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak Poskytovateľ prizná podľa tohto bodu Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy, má právo voči Objednávateľovi uplatniť si STORNO poplatok vo výške 20% z celkovej ceny Produktu.
 7. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od Zmluvy musí Objednávateľ- Spotrebiteľ odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od Zmluvy preukázateľným spôsobom
 8. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť vzorový formulár k odstúpeniu od Zmluvy poskytovaný Poskytovateľom. Odstúpenie od zmluvy zašle Spotrebiteľ na emailovú alebo doručovaciu adresu Poskytovateľa uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 9. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil.
 10. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy riadne a včas, znáša Spotrebiteľ.
 11. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Poskytovateľ so Spotrebiteľom sa môžu dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 12. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytovaní služby (napr. osobné konzultácie) a pred začatím poskytovania udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve. 
 13. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytnutí/poskytovaní elektronického obsahu dodávaného inak ako na hmotnom nosiči (on- line programy, Klub- Kruh Luny) a pred začatím poskytovania udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi celú cenu za Produkt, bez ohľadu na to, či došlo k úplnému poskytnutiu elektronického obsahu.
 14. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak z akéhokoľvek dôvodu nemôže elektronický obsah alebo službu dodať. Poskytovateľ o uvedenom informuje Spotrebiteľa prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným dohodou.
 15. Poskytovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o vrátení ceny za poštovné resp. za zaplatené služby Objednávateľom, ktoré služby súviseli s dodaním objednaného Produktu ak tieto boli vyššie ako najlacnejší bežný spôsob doručovania ponúkaný Poskytovateľom.

XIII. Práva z vadného plnenia, reklamácie, podnety a sťažnosti

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä avšak nielen ustanoveniami § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).
 2. Plnenie podľa Zmluvy je vadné, ak nie je plnené bez vád s vlastnosťami vymienenými alebo obvyklými podľa účelu poskytnutej služby v zmysle Zmluvy resp. ak vlastnosti Produktu nemajú takéto vlastnosti počas plynutia záručnej doby.
 3. V prípade vadného plnenia má Objednávateľ najmä tieto práva: a) ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, Objednávateľ má právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, tzn. aby bola opravená alebo Produkt doplnený o to, čo mu chýba, resp. podľa uváženia môže Poskytovateľ vymeniť celý vadný Produkt za bezvadný b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, Objednávateľ môže buď od Zmluvy odstúpiť, alebo sa môže domáhať primeranej zľavy z Ceny.
 4. Objednávateľ je oprávnený a zároveň povinný uplatniť reklamáciu na Produkt bezodkladne potom, ako sa o vade Produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v týchto VOP, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a Objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie a každú prijatú reklamáciu zaevidovať.
 6. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 7. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany Objednávateľa pre Poskytovateľa.
 8. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie internetových stránok alebo za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku ani náhradu prípadnej škody, z dôvodu, že funkčnosť internetových stránok resp. rýchlosť pripojenia môže byť ovplyvnená konaním resp. nekonaním tretích osôb a nie zavinením Poskytovateľa.
 9. Zodpovednosť Poskytovateľa voči Objednávateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Produktu z dôvodov na strane Poskytovateľa je obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie Produktu. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania Produktu alebo služby.
 10. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom Objednávateľa na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek Produktu ponúkaného Poskytovateľom a zakúpeného Objednávateľom, nakoľko Poskytovateľ nemá dosah na kontrolu celého postupu, ktorý Objednávateľ zvolil na základe poskytnutých informácií.
 11. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom Produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.
 12. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a Produkty môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené, pričom aktuálne údaje zverejnené na Webových stránkach sú platné odo dňa ich zverejnenia, pokiaľ nie je ustanovené inak.
 13. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimo kontrolu Poskytovateľa, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných predpisov a rovnako nezodpovedá za vady Produktov, ktoré vznikli nesprávnym užívaním Produktov resp. ich nesprávnym skladovaním alebo vplyvom počasia a iných rušivých vplyvov, teda vád, ktoré vznikli bez toho, aby mali pôvod v nedostatočnom alebo nesprávnom plnení zmluvy zo strany Poskytovateľa. 

XIV. Doba trvania zmluvy

 1. Ak nie je dohodnuté inak, Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom je spravidla uzatvorená na dobu určitú. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o predplatnom/opakovaných platbách (Klub- Kruh Luny), kde zmluva je uzatvorená spravidla na dobu neurčitú s možnosťou výpovede. Konkrétna doba trvania zmluvy je uvedená pri konkrétnom Produkte na webovej stránke Poskytovateľa resp. osobitne dohodnutá medzi zmluvnými stranami.
 2. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených vo VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, ďalej písomnou dohodou zmluvných strán k určitému dátumu, písomnou výpoveďou v prípade opakovaných platieb/predplatného s tým, že výpovedná doba je v trvaní 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Tým nie je dotknutý nárok Poskytovateľa okamžite odstúpiť od Zmluvy a okamžite ukončiť poskytovanie služby alebo Produktu podľa týchto VOP alebo zákona. Okamžité odstúpenie od Zmluvy je platné momentom jeho doručenia na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 3. Záväzky Poskytovateľa a Objednávateľa trvajú po dobu trvania Zmluvy, okrem záväzkov z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

XV. Doručovanie

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že si všetku písomnú korešpondenciu budú vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Objednávateľ doručuje Poskytovateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Poskytovateľ doručuje Objednávateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
 3. V prípade, ak Poskytovateľ vyžaduje potvrdenie prijatia korešpondencie, je Objednávateľ povinný obratom Poskytovateľovi potvrdenie o prijatí zaslať. 
 4. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa udržiavať svoju e-mailovú adresu určenú na doručovanie korešpondencie v stave spôsobilom na riadne a včasné doručenie, v opačnom prípade sa všetka korešpondencia považuje za doručenú 5-tim dňom od jej odoslania Poskytovateľom na e-mailovú adresu Objednávateľa.

XVI. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Poskytovateľ nie je vo vzťahu k Objednávateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.
 2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd, pričom Poskytovateľ a Objednávateľ budú všetky spore, ktoré medzi nimi vzniknú prioritne riešiť cestou mimosúdnej vzájomnej dohody.
 3. K alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https:// www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 4. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/ a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 5. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov, pričom má stanovené konkrétne Inšpektoráty s pôsobnosťou pre daný kraj a vzhľadom ku sídlu Poskytovateľa je príslušným Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

XVII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak zmluvný vzťah obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom právne predpisy o ochrane spotrebiteľa sa prednostne použijú na právny vzťah so spotrebiteľským prvkom pred všeobecnými právnymi predpismi.
 2. Znenie obchodných podmienok môže Poskytovateľ meniť či dopĺňať. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP, ktoré sú účinné dňom ich zverejnenia na Webovej stránke Poskytovateľa.
 3. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
 4. Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke Poskytovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky Objednávateľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke Poskytovateľa, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
 5. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.
 6. Poskytovateľ a Objednávateľ súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 7. Objednávateľ súhlasom s týmito VOP berie na vedomie, že spracúvanie a ochrana osobných údajov Poskytovateľom v zmysle vzťahov spadajúcich pod tieto VOP je osobitne a generálne upravená v dokumente nazvanom „Zásady ochrany osobných údajov“, s ktorým je povinný sa oboznámiť a v ktorom sú konkrétnym spôsobom upravené práva a povinnosti Objednávateľa – ako dotknutej osoby pri ochrane osobných údajov a zároveň práva a povinnosti Poskytovateľa – ako Prevádzkovateľa pri ochrane a spracúvaní osobných údajov.

XVIII. Bremeno zodpovednosti

Všetky kurzy, webináre, programy (ďalej uvedené len ako „program“) či už kompletné alebo aj ich jednotlivé časti v online verzii alebo naživo neslúžia na vzdelávacie účely a neslúžia ako náhrada odbornej psychologickej, psychiatrickej alebo terapeutickej starostlivosti, diagnostiky či liečby. Program je orientovaný na osobný rozvoj a nenahrádza zdravotnú starostlivosť. Ak máte akékoľvek podozrenie ohľadom vášho zdravotného stavu alebo len pociťujete pochybnosti, pred absolvovaním programu sa prosím poraďte najskôr so svojím lekárom alebo iným odborníkom. Katarína Runa nenesie akúkoľvek zodpovednosť za zdravotný stav účastníkov pred, počas alebo po absolvovaní programu. V prípade takéhoto zistenia alebo podozrenia na zdravotný stav vyžadujúci si odbornú starostlivosť si vyhradzujeme právo  okamžite ukončiť spoluprácu a odstúpiť od zmluvy, bez akéhokoľvek nároku na vrátenie zaplatenej ceny z dôvodu, že Poskytovateľ má pri každom Objednávateľovi za to, že jeho zdravotný stav zodpovedá jeho veku a primeranému psychickému a fyzickému zaťaženiu Neposkytujeme psychologické, psychiatrické ani iné odborné terapie.

Z dôvodu, že služby poskytované v zmysle týchto VOP neslúžia ako psychologické, psychiatrické a terapeutické poradenstvo, nevyžaduje Poskytovateľ od Objednávateľov ani osobné údaje týkajúce sa ich genetických a biometrický údajov a údajov o zdraví, ktoré predstavujú osobitnú kategóriu osobných údajov.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2023.